KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİKLERİ

Kişisel verileriniz MHACARE SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu” “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”) uyarınca işlenebilecektir . (“Şirket” veya “HEALMEDY”) aşağıda açıklanan kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimlik, iletişim, müşteri işlemi, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz, KVK Kanunu (KVK Kanunu) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Sözleşme İşlemleri: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulmasına veya ifasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifası amacıyla işlenmektedir. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ile talep, teklif, alım satım, finans ve muhasebe işlerinin ifası için.
 • Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu(KVK Kanunu) madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki sebebe dayanılarak, Şirketin tabi olduğu mevzuatın herhangi bir hükmünün gerektirdiği hallerde işlenebilecektir.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Kişisel verileriniz, işlemlerin hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve kuruluşun hukuki sebebine dayanan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla işlenebilmekte ve ilgili yasal merciler ile paylaşılabilmektedir. KVK Kanunu (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın kullanılması veya korunması.
 • Hizmetlerin ve Müşteri Memnuniyetinin İyileştirilmesi: Kişisel verileriniz, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması amacıyla, Kanun’un 5/2(f) maddesinde düzenlenen meşru menfaatin hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir. KVK Kanunu (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), hizmetlerin ve müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi ve e-posta hizmetlerinin iletişim, veri yedekleme ve saklama amaçlı kullanılması.
 • Pazarlama/Reklam: Şirket, açık rıza vermeniz durumunda KVK Kanunu’nun 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak kişisel verilerinizi çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kayıtları oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetlerinde bulunmak, geçmiş tercih ve zevklerinize en uygun teklifleri size sunmak, sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenebilecektir. ürün ve hizmet sunma amacı ve tanıtım eğitim süreçlerinin planlanması. Pazarlama faaliyetlerine muvafakat vermediğiniz veya rızanızı geri çektiğiniz durumlarda kişisel verileriniz bu amaçlarla işlenmeyecektir.
 • Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: Şirket, kişisel verilerinizi ticari elektronik ortama dayalı her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya vb. amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi gibi amaçlarla işleyebilir. fiziki veya dijital kanallardan alınan ileti onayı ve KVK Kanunu(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebi. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izninin geçerli olduğu süre ve izin iptalinden sonra mevzuatta öngörülen makul süreler boyunca saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, burada açıklanan veya kişisel verilerin toplanması sırasında aksi belirtilmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, ifşa edilmeyecek, satılmayacak veya başka bir şekilde paylaşılmayacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya meşru menfaatimize uygun olması halinde veya web sitemizi uygulamak veya uygulamak amacıyla kolluk kuvvetleri, düzenleyici kurumlar ve profesyonel danışmanlarımız gibi seçilmiş üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. Kullanım Koşulları ve sizinle veya şirketinizle yapılan diğer ilgili sözleşmeler.

Kişisel verilerinizi, depolama ve arşivleme işlemlerinin yürütülmesi, bulut, kurumsal e-posta hizmetlerinden yararlanılması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı (MS Office 365) hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz.

Bu koşullar altında, bilgilerinizi yalnızca hizmet sağlayıcılarımızın bizim için belirli bir hizmeti gerçekleştirmesi gerekliyse paylaşacağız. Bu hizmet sağlayıcılar, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla depolamaya veya kullanmaya yetkili değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutmakla yükümlü olacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi size sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında cep telefonu, e-posta kanalları ve internet sitesinde yer alan iletişim formları aracılığıyla elektronik ortamda toplayabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından biri esas alınarak ve KVK Kanunu’nun (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 4. maddesinde belirtilen genel esaslara uygun olarak, özellikle KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak ilgili mevzuatta öngörülen veya amaç için gerekli olan süre kadar ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi sıfatıyla Şirkete başvurarak

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenin
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kendisine bildirilmesini isteme bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu’nun (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e yazılı olarak veya Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle iletmeniz halinde; Veri Sorumlusuna (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) başvurulması halinde, Şirketimiz talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. talebin niteliğine bağlı olarak en son. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alacaktır.

İletişim bilgileri

Adres: Koza Plaza A Blok Kat:20 Daire:75 (İkiz Kuleler) Esenler / İstanbul

Telefon: 0850 737 4998

Kayıtlı e-posta: [email protected]Kısaca


Healmedy size çeşitli tıbbi hizmetler sunar. Obezite Cerrahisi hastalarımıza sunduğumuz en önemli hizmetlerden biridir. Bazı tıbbi hizmetler hakkında herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, bize hemen ulaşabilirsiniz
Hemen Ulaşın


Healmedy’den bilgi alabilmek için mail adresinizi iletin.  Copyright 2023. All rights reserved.